• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sú návštevy v DSS FEMINA Veľký Blh od 4.11.2021 až do odvolania
zakázané.

JUDr. Jana Marková
riaditeľka DSS FEMINA Veľký Blh

Podávanie podnetov

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a orgány v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú povinné zverejňovať na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov. Podnet je možné podať:

  • elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk ,ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne
  • poštou zaslanou na adresu:
    Úrad BBSK
    hlavný kontrolór
    Námestie SNP 23
    974 01 Banská Bystrica

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie o podávaní sťažností a podnetov si prečítate kliknutím na nasledovné odkazy:

Podnety a návrhy na zlepšenie

Podávanie sťažností