• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Podmienky prijatia

V živote človeka občas nastanú situácie, kedy potrebuje pomoc druhých. Naše zariadenie Vám môže pomôcť pri ich riešení a poskytnúť sociálnu pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby.

V tejto sekcii sa dozviete užitočné informácie z oblastí :

  • podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
  • umiestnenia v ZSS FEMINA,
  • zaraďovania do poradovníka zariadenia sociálnych služieb.


Kto môže požiadať o službu


Služba je určená pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, ktoré môžu o službu požiadať buď samostatne alebo prostredníctvom zástupcov: 

  • opatrovník – ak bola fyzická osoba súdom zbavená spôsobilosti na právne úkony (je potrebné doložiť právoplatný rozsudok okresného súdu, ktorým bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a uznesenie okresného súdu, ktorým bol ustanovený opatrovník),
  • osoba splnomocnená na tento úkon,
  • iná fyzická osoba – ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť pre nepriaznivý zdravotný stav (je v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách potrebné doložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave).