• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Sociálne služby

FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu plnoletým fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby s duševnými poruchami a poruchami správania.

Táto sociálna služby sa poskytuje celoročnou pobytovou formou.


V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 citovaného zákona.

a) poskytuje

b) zabezpečuje

utvárajú podmienky na

Doplnkové služby

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo:

Zákona NR SR 488/2008 Z.z.o sociálnych službách v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 20/2012  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.


Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK