• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sú návštevy v DSS FEMINA Veľký Blh od 4.11.2021 až do odvolania
zakázané.

JUDr. Jana Marková
riaditeľka DSS FEMINA Veľký Blh

Sociálne služby

FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu plnoletým fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby s duševnými poruchami a poruchami správania.

Táto sociálna služby sa poskytuje celoročnou pobytovou formou.


V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 citovaného zákona.

a) poskytuje

b) zabezpečuje

utvárajú podmienky na

Doplnkové služby

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo:

Zákona NR SR 488/2008 Z.z.o sociálnych službách v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 20/2012  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.


Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK