• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Postup podania žiadosti

FEMINA Domov sociálnych služieb je pre plnoletú fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona  č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby Domove sociálnych služieb FEMINA Veľký Blh je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, občan zasiela na odbor sociálnych služieb a  zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe doručenej žiadosti zamestnanec oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK navštívi občana v jeho domácom prostredí alebo v nemocnici (ak je hospitalizovaný) a vykoná sociálne šetrenie, pri ktorom vyhotovuje zápisnicu zo šetrenia a dotazník o sebaobslužných úkonoch. Následne vypracuje sociálny posudok a všetky doklady (žiadosť o posúdenie odkázanosti, lekársky nález, zápis zo sociálneho šetrenia, dotazník a sociálny posudok) odovzdá posudkovému lekárovi.

Posudkový lekár posúdi zdravotný stav občana, určí bodové hodnotenie jeho schopnosti vykonávať sebaobslužné úkony, stanoví stupeň odkázanosti občana na sociálnu službu, vypracuje lekársky posudok.

Zamestnanec oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s vydaným posudkom o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatným Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a ďalšími tlačivami doručí občan  do  konkrétneho zariadenia sociálnych služieb, do ktorého chce byť umiestnený. 

Ďalšie dôležité informácie

Občan má právo postúpiť svoju žiadosť do 3 rôznych zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. V prípade, že v niektorom zariadení sa mu začne poskytovanie sociálnej služby, žiadateľ sociálnej služby by mal túto skutočnosť oznámiť do ostatných zariadení, aby mohli jeho žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyradiť z poradovníka čakateľov.

ZHRNUTIE :

FEMINA Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre:

- plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s duševnými poruchami a poruchami správania, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona   č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.,  do dovŕšenia dôchodkového veku, formou celoročného pobytu.

K žiadosti o poskytnutie je potrebné predložiť posudok o odkázanosti na sociálnu službu s určením stupňa odkázanosti. Pre jeho vydanie je potrebné:

– vyplniť žiadosť o vydanie posudku odkázanosti na sociálnu službu a zaslať na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, Námestie SNP 23, 979 01 Banská Bystrica.

Po sociálnom šetrení, doručení rozhodnutia žiadateľovi a jeho správoplatnení:

– vyplniť tlačivo 

  • žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, 
  • priložiť rozhodnutie o stupni odkázanosti a posudok odkázanosti
  • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony)

Takto skompletizovanú žiadosť doručiť do zariadenia (osobne, poštou, e-mailom, elektronicky).

Ak je v zariadení  pre žiadateľa vhodné miesto, sociálna pracovníčka DSS FEMINA Veľký Blh vyzve žiadateľa k nástupu.

Ak nie je voľné miesto a žiadateľ trvá na umiestnení v zariadení, je v zmysle Smernice č.005/2018/OSSZ vydanej Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v zariadení. 

Poradovník žiadateľov si môžete prezrieť kliknutím na poradovník čakateľov.