• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Postup podania žiadosti

Zariadenie sociálnych služieb Femina – Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina – poskytuje sociálnu službu dospelým fyzickým osobám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu.

Domov sociálnych služieb – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a)     odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo

b)     nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v ZSS Femina je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadateľ zašle na ÚBBSK dôsledne vyplnenú "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" a s prílohami uvedenými žiadosti na oddelenie sociálnych služieb ÚBBSK, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu ÚBBSK v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 - 15:00 hod. 

Tlačivá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"  a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu sú dostupné na webovej stránke ZSS (www.zss femina.sk), alebo si ich žiadateľ môže vyzdvihnúť osobne na úseku sociálno - zdravotnom ZSS Femina, SNP 419/4, Veľký Blh. Taktiež sú zverejnené na webovej stránke BBSK (www.bbsk.sk).

Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" a spolu s prílohami uvedenými v žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení.    

Pracovníčka zariadenia  "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje. Poradovníky čakateľov sú dostupné na webovej stránke ZSS Femina (www.zssfemina.sk), alebo ÚBBSK (www.bbsk.sk).

V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb. 

Poradovník žiadateľov si môžete prezrieť kliknutím na poradovník čakateľov.