• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sú návštevy v DSS FEMINA Veľký Blh od 4.11.2021 až do odvolania
zakázané.

JUDr. Jana Marková
riaditeľka DSS FEMINA Veľký Blh

Výška úhrad za poskytované sociálne služby


Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 20/2012 a Dodatku č.1 – Všeobecného záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.

PREHĽAD VÝŠKY ÚHRAD
POSKYTOVANÁ SLUŽBADENNÁ ÚHRADAMESAČNÁ ÚHRADA
StravaVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
racionálna strava3,00 €90,00 €
režijné náklady vo výške 15%0,45 €13,50 €
diabetická strava3,45 €103,50 €
režijné náklady vo výške 15%0,52 €15,60 €
UbytovanieVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
plocha izby nad 8 m20,18 €5,40 €
plocha izby menej ako 8 m20,12 €3,60 €
užívanie izby jedným obyvateľom0,60 €18,00 €
užívanie izby dvoma obyvateľmi0,30 €9,00 €
používanie elektrického spotrebiča pre individuálnu potrebu0,06 €1,80 €
užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia0,06 €1,80€
vecné plnenia spojené s bývaním0,30 €9,00 €
Odborné, obslužné činnosti podľa stupňa odkázanostiVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
V. stupeň2,20 €66,00 €
VI. stupeň3,20 €96,00 €
Ďalšie úhradyVýška úhrady / deňVýška úhrady / mesiac – 30 dní
Upratovanie0,50 €15,00 €
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva0,50 €15,00 €


Priemerná mesačná úhrada za poskytované služby v Domove sociálnych služieb FEMINA Veľký Blh je vo výške 250,35 €